Bądź ekologiczny – działaj zgodnie z prawem

23 Kwi 2014

Inter Cars SA, w ramach projektu „Bio Service”, zajął się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest nie tylko do serwisów zrzeszonych w sieciach warsztatowych związanych z Inter Cars, ale też w w innych sieciach, a także do warsztatów nie należących do żadnej sieci.

Bio_ Service Założeniem projektu jest przekonanie i zachęcenie warsztatów samochodowych do świadomego i zgodnego z prawem postępowania z odpadami. Działanie takie w czasach zwiększonej dbałości o środowisko naturalne, (która przejawia się m.in. coraz ostrzejszymi przepisami) staje się zresztą wręcz koniecznością. Tym bardziej, że przynosi serwisom także dodatkowe korzyści, takie jak poprawa ich wizerunku wśród coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów, wyróżnienie warsztatu na tle konkurencji, czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy.

W codziennej pracy warsztatu powstają różne rodzaje odpadów, a znaczna ich część jest niebezpieczna dla środowiska. Do grupy tej należą m.in. przepracowane oleje, filtry oleju, powietrza i paliwa, płyny hamulcowe i zapobiegające zamarzaniu, opakowania ciśnieniowe, czyściwa, elementy z tworzyw sztucznych, zużyte świetlówki i sprzęt elektroniczny, akumulatory. Część z tych odpadów przedstawia przy tym wartość recyklingową, możliwą do odzyskania.

Mówi Maciej Trociński, doradca zarządu Inter Cars: – Do niedawna każdy warsztat prowadzący działalność, winien był złożyć informację o wytwarzanych odpadach, uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r., która weszła w życie 23 stycznia 2013 r., nie ma już obowiązku składania informacji o wytwarzanych odpadach ani uzyskiwania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Nadal jednak, gdy warsztat wytwarza rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych i/lub powyżej 5 ton innych niż niebezpieczne (poza komunalnymi), istnieje konieczność posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie wydaje starosta powiatu, na którego terenie znajduje się warsztat, na podstawie jego wniosku. Wytworzone odpady powinny być przekazywane uprawnionej firmie posiadającej decyzję na zbieranie i przetwarzanie danego rodzaju odpadu. Obrót nimi powinien być potwierdzony kartami przekazania odpadów, a kartę taką należy przechowywać przez 5 lat. Warsztat zobowiązany jest również do prowadzenia kart ewidencji przekazanych odpadów.

Dodajmy,  że do 15 marca każdego roku warsztat zobowiązany jest przesłać do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie dotyczącego rodzajów i ilości odpadów wytworzonych w roku poprzednim, sposobów gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Niezłożenie takiego sprawozdania zagrożone jest karą w wysokości od 500 zł wzwyż.

W trakcie pracy warsztatów dochodzi także do emisji zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb, rozpuszczalników, napraw i serwisowania klimatyzacji, podczas eksploatacji pojazdów własnych. Należy wówczas złożyć do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie (do 31 lipca i 31 stycznia) o zakresie korzystania ze środowiska i wyliczyć opłatę. Jednakże w przypadku, gdy wyliczona opłata nie przekracza 400 zł, nie ma obowiązku jej wnoszenia.

Przypomnijmy jeszcze, że po 1 lipca 2013 r. gminy przejęły odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstw. Mają przy tym prawo kontrolować zawartość pojemników, odpadów komunalnych oraz to, czy odpady i surowce są prawidłowo posegregowane. Jeżeli źle, klient może spotkać się odmową odbioru.

 

Wybrane przepisy z Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 08.01.2013, poz.21):

Art. 171. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 180. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.
Art. 182. Kto wbrew przepisowi art. 92 miesza oleje odpadowe z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB (organiczne zw. chemiczne zawierające chlor), w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji w olejach odpadowych przekracza dopuszczalne wartości , podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 194. 1. Administracyjną karę pieniężną (1.000 -1.000.000 zł) wymierza się za:
1) zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych;
2) mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji;
3) zbieranie odpadów wbrew zakazom, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3;
4) zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41;
6) dokonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 93.
POWIĄZANE POSTY

Zostaw Komentarz