Pomyśl o środowisku – oddaj zużyty akumulator

17 gru 2013

b2Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe są niezwykle szkodliwe dla środowiska. Już choćby z tego względu powinny być poddawane recyklingowi.

Ochrona środowiska naturalnego od jakiegoś już czasu jest jedną z ważniejszych kwestii, jakie w swych działaniach musi uwzględniać branża motoryzacyjna. Restrykcyjne przepisy dotyczą przy tym nie tylko producentów samochodów i części zamiennych, ale również hurtowni i sklepów motoryzacyjnych, warsztatów samochodowych, a nawet użytkowników końcowych, czyli kierowców. Wypada zatem wiedzieć, że w ostatnich latach pojawiło się kilka ustaw i rozporządzeń dotyczących gospodarowania odpadami „motoryzacyjnymi”, które to uregulowania mają na celu dostosowanie przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej. Najbardziej rygorystyczne rozporządzenia regulują postępowanie z odpadami powstającymi przy produkcji i użytkowaniu ogumienia, olejów i akumulatorów.

 Prawa i obowiązki

Ustawa o akumulatorach i bateriach z 24 kwietnia 2009 roku reguluje prawa i obowiązki wszystkich podmiotów rynku akumulatorowego: wprowadzających do obrotu (czyli producentów oraz importerów), sprzedawców (hurtownie, sklepy, warsztaty) oraz użytkowników końcowych. Obliguje ona producentów akumulatorów każdego typu do przejęcia odpowiedzialności za swoje wyroby. Zabrania się w niej niekontrolowanego, nieprawidłowego i szkodliwego dla środowiska pozbywania się akumulatorów. Zgodnie z ustawą muszą być one we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji.

 b3Szkodliwe substancje

Przypomnieć tu należy, że ołów stanowiący podstawowy surowiec do budowy akumulatorów jest metalem silnie trującym, ale jednocześnie w pełni przetwarzalnym. Jego związki mają  szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie organizmów żywych, jak i na rozwój roślin oraz wszelkie procesy zachodzące w środowisku wodnym. Negatywny wpływ na środowisko naturalne ma także kwas siarkowy o silnym stężeniu, którym akumulatory są wypełniane. Stosunkowo najmniej szkodliwe okazuje się tworzywo sztuczne służące do sporządzania obudowy akumulatora, aczkolwiek i ono nie jest dla środowiska obojętne.

 Brak wiedzy lub świadomości

Niestety w Polsce wciąż jeszcze znaczna liczba akumulatorów kończy swój żywot w piwnicy, garażu lub na śmietniku. Często wynika to z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku świadomości o szkodliwości zużytych akumulatorów. Dlatego bardzo istotna jest edukacja społeczeństwa oraz pełne zaangażowanie każdego z podmiotów uczestniczących w obrocie akumulatorami w proces zbiórki złomu akumulatorowego.

Rola sprzedawcy detalicznego

Najważniejsze zadanie spoczywa na sprzedawcach detalicznych, albowiem powinni oni informować każdego z nabywców, że przy zakupie nowego akumulatora zużyty (stary) należy oddać sprzedawcy. Jeżeli zwrot taki nie zostanie dokonany, trzeba uiścić tzw. opłatę depozytową, która obecnie wynosi 30 złotych. Ponadto sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do przyjmowania zwracanych mu starych akumulatorów, a następnie przekazania ich firmie zbierającej takie akumulatory, prowadzącej zakład ich przetwarzania lub też wprowadzającej akumulatory na rynek. Z mocy ustawy ma też inne, dodatkowe obowiązki. Otóż musi poinformować właściwego Starostę Powiatowego o tym, że odbiera od klientów stare akumulatory, przedstawić miejsce i sposób ich składowania oraz wskazać podmiot, z którym podpisał umowę na transport i odbiór akumulatorowego złomu.

v1Sposób składowania

Miejsce składowania powinno znajdować się na terenie punktu detalicznego, być niedostępne dla osób trzecich i wyposażone w specjalny pojemnik z pokrywą (np. typu palox), na której znajdować się ma informacja o kodzie składowanych odpadów. W przypadku akumulatorów właściwy kod to 16 06 01. Należy tu zaznaczyć, że niedozwolone jest składowanie cieknących akumulatorów na palecie, w metalowych pojemnikach lub na ziemi, ponieważ wydostający się z nich elektrolit (roztwór kwasu siarkowego) może spowodować narażenie osób trzecich na niebezpieczeństwo, na pewno zaś zanieczyszcza środowisko.

Ważne sprawy

Bardzo ważną sprawą jest umowa z podmiotem mającym  uprawnienia do odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych o właściwym kodzie. Trzeba w tym miejscu koniecznie wspomnieć, iż weryfikacja podmiotu odbierającego i posiadanych przezeń uprawnień leży niestety po stronie oddającego złom akumulatorowy.

W momencie przekazywania starych akumulatorów powinno nastąpić komisyjne ich zważenie oraz powinna zostać wystawiona karta przekazania odpadu (w skrócie KPO). Karta taka następnie musi zostać odpowiednio zewidencjonowana w zbiorczym zestawieniu, gdyż do 15 marca następnego roku trzeba przedłożyć właściwemu Marszałkowi Urzędu Wojewódzkiego informację o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w roku poprzednim. Niezłożenie tej informacji lub podanie niewłaściwej ilości (wagi z dokładnością do 0,001 MG – tak mówi ustawa) wiąże się z sankcjami finansowymi. Dlatego tak ważna jest przejrzystość i dokumentowanie całego procesu zbiórki złomu akumulatorowego.

Przykład Johnson Controls

Dobrym przykładem firmy angażującej się w ochronę środowiska i jego zasobów naturalnych jest Johnson Controls – jeden z czołowych producentów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, a zarazem firma, która od lat prowadzi szeroko zakrojony program recyklingu akumulatorów.

Przede wszystkim Johnson Controls zabiega, aby jak największa liczba akumulatorów wprowadzonych na rynek w odpowiednim czasie trafiła do zakładów przerobu złomu akumulatorowego i została poddana recyklingowi. W tym celu we współpracy z partnerem logistycznym – firmą CCR specjalizującą się w zarządzaniu systemami zbiórki m.in. zużytych akumulatorów – odbiera z punktów sprzedaży detalicznej, a także od hurtowni i dystrybutorów, stare baterie kwasowo-ołowiowe. Oczywiście wszystkie punkty zbiórki działające w sieci CCR/Johnson Controls są wyposażone w specjalistyczne pojemniki na zużyte akumulatory.

Punkty te poprzez platformę internetową, faksem lub za pomocą e-maila zgłaszają zlecenie odbioru złomu akumulatorowego w dogodnym dla nich terminie. Przy odbiorze złom jest ważony, po czym jedzie do zakładów zajmujących się jego przerobem. Takie podejście gwarantuje, że obowiązki nakładane ustawą o akumulatorach i bateriach są we właściwy sposób wypełniane.

Każdy, kto produkuje, dystrybuuje i użytkuje akumulatory ołowiowe powinien mieć na uwadze, że aktywnie uczestnicząc w projekcie zbiórki złomu akumulatorowego, nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego, ale także ma wpływ na cenę baterii rozruchowych trafiających do sprzedaży.

Na podstawie materiałów firmy Johnson Controls

Zostaw Komentarz