„ECO VISION” – NGK Spark Plug promuje działania na rzecz ochrony środowiska

26 wrz 2021

Kiedy przemysł motoryzacyjny i globalne społeczeństwo starają się przezwyciężyć wyzwania związane ze zmianami klimatu, firma NGK SPARK PLUG także deklaruje swoją gotowość i ogłasza „Eco Vision”. To  polityka środowiskowa pokazująca, że czołowy na świecie specjalista w zakresie zapłonów i czujników promuje działania na rzecz ochrony środowiska. Wiąże się ona z zarządzaniem firmą w taki sposób, aby osiągnąć rozwój zrównoważony. Ponadto „Eco Vision” ma zaangażować w swe działania każdego pracownika organizacji, a tym samym przyczyniać się do budowy społeczeństwa ekologicznie świadomego.

Aby osiągnąć neutralność węglową do 2050 r., firma NGK SPARK PLUG ustanowiła „Eco Vision 2030”. Wizja ta, oparta na „Celach Zrównoważonego Rozwoju” Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyznacza kamienie milowe w zakresie tego, gdzie firma chce być do końca tej dekady, a także cel, który będzie realizować w ciągu następnych dziesięciu lat do 2040 roku.

W przypadku „Eco Vision 2030” przeanalizowano wpływ codziennej działalności i produktów firmy na społeczeństwo i samą organizację. Ostatecznie zidentyfikowano 13 zagadnień. Spośród nich wybrano cztery główne kwestie, uważane za te, które mają bardziej znaczący wpływ. Są to: „Reagowanie na zmiany klimatu”, „Rozwój produktów przyjaznych dla środowiska”, „Ochrona zasobów wodnych” i „Gospodarka odpadami”. Przy realizacji „Eco Vision 2030” współpracować będą wszyscy pracownicy NGK SPARK PLUG, po to aby przyczynić się do osiągnięcia globalnej neutralności pod względem węgla i jego zerowej emisji.

Przechodzimy w naszej firmie niespotykane dotąd zmiany – mówi Damien Germès, President & CEO of NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH, Regional President EMEA and Corporate Officer of the Global Headquarters in Japan. – Chociaż konfrontacja ze zmianami klimatycznymi stawia przed nami wiele wyzwań, daje też wiele możliwości, z których chętnie korzystamy. Nasz długoterminowy plan zarządzania „Nittoku BX” pozwolił nam już rozpocząć proces przekształcania się w zrównoważoną środowiskowo i przygotowaną na przyszłość organizację. Nowa polityka „Eco Vision 2030”, wraz z naszymi Venture Labs i inwestycją w fundusz Corporate Venture Capital o wartości 100 milionów USD, który jest prowadzony przy wsparciu globalnej firmy typu „venture capital,” Pegasus Tech Ventures, wyraźnie pokazują, drogę, którą zmierzamy.

W kategorii „Reagowanie na zmiany klimatu” firma dąży do tego , aby do 2030 r. osiągnąć  30% redukcji emisji CO2 w porównaniu z danymi z 2018 r. W tym celu pierwszeństwo mają działania biznesowe, które przyczyniają się do budowy środowiska węglowo neutralnego. Do tej pory firma poczyniła już znaczne kroki w tym zakresie, czego dowodem są niezwykłe postępy w rozwoju technologii ogniw paliwowych SOFC ( ang. Solid Oxide Fuel Cell ). Co więcej, przyniesie to w przyszłości jeszcze dalsze korzyści, kiedy to – jako paliwo – będzie można stosować wodór.

Aby odnieść sukces w „Propagowaniu Produktów Przyjaznych dla Środowiska”, firma stworzyła system certyfikacji produktów o takim też profilu. Otóż system ten ocenia wpływ na środowisko  łańcucha dostaw, w tym w wewnętrznych procesów produkcyjnych. Produkty spełniające standardy certyfikacji będą ogłaszane corocznie pod tytułem „Nittoku Green Products”. Tak prowadzona certyfikacja ostatecznie przyspieszy tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska.

Wraz z „Oszczędzaniem Zasobów Wodnych”, które określa jako cel zużycie wody poniżej poziomu z roku fiskalnego 2018 — przy wdrażaniu zrównoważonych działań biznesowych — firma kładzie również większy nacisk na „Zarządzanie Odpadami”. Dzięki tej polityce firma NGK SPARK PLUG będzie dążyła do osiągnięcia wskaźnika efektywnego wykorzystania odpadów o wartości ponad 95%. Zasada „3R” (ang. reduce, reuse, recycle) będzie traktowana bardziej priorytetowo, a za cel firma obierze redukcję odpadów o co najmniej 1% w porównaniu z rokiem fiskalnym 2018.

Artykuł sponsorowany NGK

Zostaw Komentarz