Ważne terminy w 2022 roku w gospodarce odpadami

04 sty 2022

Pierwszy kwartał to okres podsumowań i przygotowywania raportów, w tym również tych dotyczących prawa środowiskowego i gospodarowania odpadami w warsztacie.

Do marca właściciele serwisów samochodowych i motocyklowych muszą spełnić kilka formalnych obowiązków. Do ostatecznych terminów na wywiązanie się z nich pozostało jeszcze sporo czasu, jednak nie warto odkładać tych zadań na ostatnią chwilę. Oto daty składania raportów, o których warsztatowcy powinni pamiętać.

1. Raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (tzw. raport KOBIZE)
Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia:
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

W raporcie o emisjach przygotowanym dla KOBiZE należy przedstawić wielkość wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza oraz dane dotyczące surowców i paliw towarzyszących tym emisjom. Dodatkowo uwzględnione powinny zostać informacje o środkach mających ograniczyć ilość gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery oraz wielkość emisji zredukowanej dzięki tym działaniom.
Gazy i pyły wymagające zaraportowania mogą być m.in. wynikiem procesów technologicznych stosowanych w warsztacie (np. lakierowanie lub spawanie), użycia kotłowni, a także jazdy autami służbowymi.

2. Sprawozdanie w zakresie F-GAZÓW i SZWO
Termin:
28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: Baza Danych Sprawozdań

W dokumencie należy udostępnić informacje dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz na temat niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZY) Raport muszą złożyć podmioty przywożące i wywożące te substancje oraz firmy, które stosują je w swojej działalności.
W przypadku warsztatów samochodowych sprawozdanie dotyczy przede wszystkim serwisów, które w swojej ofercie usługi związane z układem klimatyzacji. Muszą one podać w nim dane dotyczące zużytego oraz odzyskanego w ciągu roku czynnika klimatyzacji.

3. Dokonanie opłaty rocznej za wpis do BDO
Termin: 28 lutego 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: Baza Danych o Odpadach

Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
  • wprowadzający baterie lub akumulatory,
  • wprowadzający pojazdy,
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzający na terytorium kraju opony,
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych. Firmy będące jedynie wytwórcami odpadów nie muszą uiszczać opłaty rocznej.

4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
Termin: 15 marca 2022 roku, wtorek
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski

Roczne sprawozdanie wypełniają podmioty, których działalność polega na gospodarowaniu odpadami oraz przedsiębiorcy, będący wytwórcami odpadów, zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji.
Warsztaty powinny w rocznym sprawozdaniu zawrzeć informacje dotyczące masy i rodzajów odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz dane o posiadanych, ewentualnych instalacjach. Sporządzenie tego raportu jest prostsze, gdy korzysta się z jednej aplikacji do zlecenia odbioru odpadów, zintegrowanej z modułem Kart Przekazania Odpadu w BDO. Do platform oferujących takie rozwiązanie należy m.in. Bio Service.

5. Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska oraz wniesienie opłaty środowiskowej
Termin: 31 marca 2022 roku, czwartek
Miejsce złożenia: urząd marszałkowski

Przedsiębiorcy, których działalność ma wpływ na środowisko muszą rokrocznie przedstawiać wykaz przestawiający zakres tego wpływu. Sprawozdanie dotyczące korzystania ze środowiska zawiera wszystkie wcześniej zebrane informacje. Zawarte w nim są więc informacje o ewentualnym składowaniu odpadów oraz dane dotyczące wprowadzonych do atmosfery w minionym roku gazów oraz pyłów.
Sprawozdanie obowiązkowo zawiera także podsumowanie opłat należnych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 274 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska). Wniesione one muszą być na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca.

 

Poszczególne terminy dotyczą właścicieli warsztatów, których działalność jest objęta zakresem tematycznym danego sprawozdania. Przedsiębiorcy poszukujący wsparcia w sporządzeniu wymaganej raportami dokumentacji już dzisiaj mogą skontaktować się z ekspertami Bio Service. Usługi doradcze są dostępne dla użytkowników platformy online Bio Service, która pozwala na szybkie i wygodne zamawianie odbioru odpadów oraz oferuje szereg usług dodatkowych. Wśród nich konsultacje dotyczące prawa środowiskowego oraz wsparcie w realizacji formalnych obowiązków w tym obszarze.

 

 

 

 

Zostaw Komentarz